1 lipca w Starym Sączu odbyła się debata pn. „„Potrzeby i wyzwania organizacji seniorskich w zakresie inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii”. Gościem honorowym wydarzenia był Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Debata, której organizatorem była Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, miała na celu przedstawienie rozwiązań sprzyjających aktywizowaniu seniorów w środowisku lokalnym, z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wydarzenie było także okazją do dyskusji na temat modelu działań podejmowanych na rzecz podnoszenia świadomości osób starszych w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej oraz upowszechniania różnorodnych form kultury fizycznej.

Jedną z form kultury fizycznej, podejmowaną przez osoby starsze może być turystyka senioralna, która niesie za sobą podwójne korzyści, o czym przekonywał w wystąpieniu Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki:

– Turystyka senioralna, często również zwana „silver tourism” może stanowić dla Polski szansę w kontekście turystyki przyjazdowej. Osoby powyżej 50. roku życia stanowią obecnie aż 20 procent  wszystkich podróżujących Europejczyków. Oznacza to, że przy odpowiednim przygotowaniu polskiej branży turystycznej, mamy szansę w znaczącym stopniu odbudować turystykę przyjazdową do Polski – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  

Warto również podkreślić, że osoby starsze zdecydowanie chętniej korzystają z wypoczynku poza sezonem turystycznym. Nie są związane terminami ferii oraz wakacji, wolą także wypoczynek w mniej gorącym klimacie i chcą również korzystać z niższych cen usług turystycznych. To sprawia, że rozwijanie turystyki senioralnej może przyczynić się do łagodzenia wahań sezonu turystycznego w Polsce.

– W tym kontekście ważne są uzdrowiska oraz program ich wsparcia, który został uruchomiony przez nasz resort. Bezzwrotnym wsparciem w wysokości do 5 mln zł ze środków pochodzących z czwartej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska objętych zostało 50 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje poszerzające ofertę dla kuracjuszy i turystów, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami, m.in. na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg – zapewnił wiceminister.

Dostrzegając potrzeby w zakresie tworzenia warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności fizycznej osób starszych, Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza zrealizować zapisy dotyczące turystyki, zawarte w strategiach horyzontalnych: „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO–UCZESTNICTWO- SOLIDARNOŚĆ”. Odbędzie się to poprzez ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki w 2022 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dotacji celowej.

Konkurs uwzględnia potrzeby wynikające ze zmienionej przez pandemię COVID-19 sytuacji na rynku usług turystycznych. Jednym z najważniejszych priorytetów jest renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Dodatkowo także resort wspiera innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19. Natomiast w celu lepszego rozwoju usług turystycznych znalazł się priorytet – rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej seniorów

Ministerstwo Sportu i Turystyki, wychodząc naprzeciw wyzwaniom demograficznym związanym ze starzeniem się populacji naszego kraju od wielu lat wspiera zadania z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród osób starszych.

Zamierzeniem resortu jest dotarcie do jak największego grona osób starszych, w tym również do seniorów skupionych wokół ponad 600 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, rozwijających swą działalność w całej Polsce. Głównym celem jest chęć dotarcia z przekazem wiedzy dotyczącej zdrowego starzenia się oraz możliwości zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Jednym z projektów dofinansowywanych przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport dla Wszystkich” jest „Akademia Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów”. Środki przekazywane na ten cel pozwalają podejmować inicjatywy o charakterze aktywizującym oraz edukacyjno-informacyjnym, podejmowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia to jeden z głównych celów określonych w rządowym dokumencie „Program Rozwoju Sportu do roku 2020”, który jest obecnie aktualizowany z perspektywą realizacji do 2030 r. Jednym ze zdefiniowanych w tym programie priorytetów jest „Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób starszych poprzez aktywność fizyczną”.

Skip to content