Podczas spotkania wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego ze środowiskiem przewodników turystycznych i pilotów wycieczek omówiono najważniejsze postulowane zmiany do projektu ustawy o rodzajach usług turystycznych i o zmianie niektórych innych ustaw. Spotkanie odbyło się 1 kwietnia w Krakowie.

– Sprostanie konkurencji na międzynarodowym i krajowym rynku turystycznym powoduje konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności oraz profesjonalizmu w świadczeniu usług  przewodnickich i pilockich. Bardzo ważne jest zapewnienie jak najwyższego standardu bezpieczeństwa turystom, szczególnie przebywającym w górach, dlatego ważne jest jak najlepsze, porównywalne ze standardami europejskimi, przygotowanie polskich przewodników górskich do pracy na obszarach górskich i wysokogórskich – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Podwyższenie bezpieczeństwa turystów przebywających w górach jest jedną z najważniejszych postulowanych zmian w projekcie ustawy o rodzajach usług turystycznych oraz niektórych innych ustaw, które wiceminister Gut-Mostowy omawiał w trakcie spotkania ze środowiskiem przewodników i pilotów wycieczek.

– Zmiana oczekiwań konsumentów usług turystycznych, zmiana otoczenia prawnego turystyki, jak również potrzeba dostosowania obowiązujących regulacji dotyczących usług przewodników górskich do przepisów w zakresie zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej to podstawa prowadzonych prac nad wypracowaniem modelu przewodnictwa turystycznego w Polsce – zapewnił wiceminister Gut-Mostowy.

W spotkaniu ze środowiskiem przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uczestniczyli także: Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Beata Stachura – p.o. Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W latach 2018-2021 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziło prace analityczne, badania oraz spotkania, konferencje i seminaria ze środowiskiem turystycznym. Jednym z tematów podejmowanych przez środowisko turystyczne była ocena funkcjonowania ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

W trakcie prac zwracano uwagę na zmieniające się warunki funkcjonowania usług turystycznych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku turystycznym, w tym zmiany oczekiwań konsumentów usług turystycznych. Podkreślano także dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne, powodujące konieczność wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących turystyki.

Propozycje rozwiązania problemów zidentyfikowanych w trakcie analiz i spotkań zostały przygotowane w oparciu o sugestie i rekomendacje przedstawicieli środowiska turystycznego.

Skip to content