Światowa Organizacja Turystyki z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki, podkreśla, że „odbudowa turystyki po pandemii może pomóc w ożywieniu i rozwoju, jednak istotne jest, aby korzyści, jakie przyniesie, były szeroko i sprawiedliwie wykorzystywane”.  I zwraca uwagę, że „jest to okazja do spojrzenia poza statystyki turystyczne i uznania, że za każdą liczbą stoi osoba oraz zwrócenie uwagi, aby nikt nie został pominięty, gdy świat zaczyna się ponownie otwierać i patrzeć w przyszłość”.

W trzech panelach dyskusyjnych podjęte zostały tematy związane z uczestnictwem w turystyce tych grup społecznych, które najczęściej mają do niej ograniczony dostęp.  Mówiliśmy  o:

• wsparciu rodzin z dziećmi oraz kształtowaniu postaw pro turystycznych wśród młodzieży i dzieci, a także o roli programu Polski Bon Turystyczny w turystyce społecznej,

• włączeniu w aktywność turystyczną osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe – są to przykłady dobrych praktyk, które warto upowszechniać,

• turystyce senioralnej, zwanej także srebrną turystyką – to temat szczególnie ważny w kontekście zmian demograficznych i coraz starszego społeczeństwa.

Projekty turystyki społecznej są odpowiedzią na potrzebę ogromnej liczby obywateli do powszechnego prawa do wypoczynku i spędzania czasu wolnego. Czerpią przykłady z inicjatyw już rozwijanych przez organizacje publiczne i prywatne. Rozwijanie idei turystyki społecznej to działanie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przy ścisłej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu. Turystyka społeczna, bez wątpienia stanowi również instrument rozwoju regionalnego. Ułatwienie dostępu turystycznego dla grup społecznych, dla których wyjazdy turystyczne są bardzo rzadkie lub wręcz nie istnieją. Daje to szansę na rozwój turystyki pozasezonowej, na zwiększenie liczby miejsc pracy oraz na większą stabilizację zawodową w turystyce.

Ponadto, jest to doskonała okazja do upowszechniania wiedzy o turystyce społecznej, a przede wszystkim o wielu korzyściach jakie płyną z niej dla społeczeństwa, możliwościach jakie daje przedsiębiorcom, o jej wymiarze społecznym, edukacyjnym czy zdrowotnym.  

Raport o Polskim Bonie Turystycznym

Zaprezentowany przez POT raport uwzględnia nie tylko dane z systemu ZUS takie jak aktywacja i wykorzystanie bonów, ale jest szerokim podsumowaniem dotychczasowych działań w zakresie polityki społecznej państwa, wsparcia dla przedsiębiorców, rozwoju i edukacji.

Bon turystyczny okazał się sukcesem, o czym świadczy rekordowe korzystanie z tej formy wsparcia przez rodziny z dziećmi podczas wakacji. Ten program ma ważne znaczenie aktywizacji społecznej. Bon umożliwił nierzadko pierwszy w życiu wspólny urlop rodzinom wielodzietnym. 7 mln dzieci objęło świadczenie, w tym 165 tys. dzieci z niepełnosprawnością zostało wsparte dodatkową kwotą 500 zł.

Dokument prezentuje jednocześnie wyniki badań przedsiębiorców przyjmujących płatności bonem turystycznym. Ponad 85 % badanych przez Polską Organizację Turystyczną  firm pozytywnie ocenia program, a 99% chciałoby, aby był kontynuowany.

Odznaczenia dla zasłużonych dla turystyki

Podczas gali wręczyłem odznaczenia dla działaczy, którzy swoją pracą, również społeczną przyczyniają się do rozwoju turystyki w Polsce. To szczególnie honorowe wyróżnienie, ustanowione  rozporządzeniem Rady Ministrów. Odznaczenia otrzymali:

 • Mariola Olejniczak – kierowniczka Działu Edukacji Muzealnej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; autorka wielu publikacji na temat dostosowania oferty turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Marlena Rogowska, która pełni funkcję dyrektorki Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Aktywnie działa na rzecz promocji turystycznej Mazur Zachodnich, w tym udostępnienia atrakcji turystycznych osobom niesłyszącym.
 • Piotr Dwurnik – prezes Grand Hotelu  w Kielcach, sekretarz Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego. Jest również inicjatorem wielu projektów proekologicznych w hotelarstwie.
 • Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Aktywnie działa na rzecz promocji turystycznej Polski poprzez wydarzenia sportowe; propagator turystyki aktywnej.
 • Paweł Dąbrowski – burmistrz Urzędowa, współorganizator rodzinnych rajdów rowerowych i imprez jeździeckich. Podejmuje działania na rzecz wykorzystania walorów turystycznych Urzędowa i okolic oraz ich promocji.
 • Wojciech Żukowski – burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, szczególnie zasłużonym dla powstania i promocji Rezerwatu Biosfery Roztocze; prezes Stowarzyszenia Euroregion Roztocze.
 • Florian Kapica – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” i organizatorem Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego. Od wielu lat buduje pozytywny wizerunek regionu oraz popularyzuje aktywny wypoczynek.
 • Marcin Dąbrowski – kierownik Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie; koordynator wydarzeń turystycznych i kulturalnych, zaangażowany w organizację dużych, cyklicznych rajdów i parad rowerowych.
 • Katarzyna Komisarczuk – wiceprezeska Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie; organizatorka kursów przewodników i pilotów wycieczek.
 • Artur Juszczak – prezes Zarządu Chełmskiego Parku Wodnego zaangażowanym w działalność sportową i turystyczną; organizator licznych rajdów rowerowych, podczas których zawsze aktywnie promuje Chełm i województwo lubelskie.
 • Andrzej Wnuk – prezydent Miasta Zamość, prowadzi liczne działania mające na celu promocję turystyczną miasta i regionu, a także wspiera powstawanie nowych atrakcji i produktów turystycznych.
 • Agnieszka Mazurkiewicz – dyrektorka generalna Hotelu Hampton by Hilton w Lublinie, a także Regionalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego;  niekwestionowany autorytet w środowisku hotelarskim miasta i regionu lubelskiego.
 • Ewa Skowronek jest wybitnym naukowcem, profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka cenionych publikacji związanych z turystyką i realizatorka wielu projektów z obszaru turystyki na Lubelszczyźnie.
 • Teresa Brzezińska-Wójcik w swej pracy naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje się przyrodniczymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju turystyki i rekreacji, prowadząc m.in. projekty badawcze i edukacyjne. Pełni również funkcję Członka Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 • Hanna Zawistowska – profesor Szkoły Głównej Handlowej, ceniona specjalistka prawa turystycznego, kierowniczka Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa SGH, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze Turystyka, a także Członek Rady Ekspertów do spraw Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki.
 • Zygmunt Modzelewski – właściciel Ośrodka Turystycznego Kukle w Gibach, twórca innowacyjnego projektu glinianej wioski – unikatowego produktu turystycznego w skali kraju, członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan.
 • Grzegorz Caboń – prezes Zarządu Relavia Sp. z o.o., jednego z najprężniej działających przedsiębiorstw turystycznych województwa podkarpackiego. Jego działania przyczyniają się  do budowania silnych lokalnych marek turystycznych i wydłużenia sezonu turystycznego w Bieszczadach.
 • Daniel Wojtas – właściciel Agencji Turystycznej Bieszczady Adventure, laureat konkursu na najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Podkarpackiego, twórca programów z zakresu turystyki aktywnej.
 • Waldemar Ławecki jest założycielem Biura Podróży „Bezkresy”, organizatorem turystyki historycznej i kulturowej na ziemie dawnej Polski, a także autorem licznych artykułów do prasy branżowej.
 • Sebastian Fijak jest przewodnikiem i instruktorem górskim, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich. Aktywnie działa na rzecz podnoszenia jakości górskiego przewodnictwa i bezpieczeństwa w górach.

Odznaczenie otrzymało także Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne powstałe w 1996 roku. Swoim zasięgiem obejmuje obszar wschodniej Polski i zrzesza członków z 11 powiatów. Prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Zapraszam wszystkich do wspólnego działania na rzecz włączenia wszystkich w radość jaką niesie podróżowanie.  

Skip to content